opc_loader
Print deze pagina:


 

Algemene Voorwaarden - https://cmc-parts.be/nl/

 

Algemene voorwaarden van CMC-parts, gevestigd te armveldweg 2, 1701 Itterbeek. ( Belgium ). BTW: BE 0864.883.078
Versie geldig vanaf 12/09/2011
Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van CMC-parts. De voorwaarden zijn voor ieder toegangkelijk en opgenomen op de internetsite van CMC-parts. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. CMC-parts behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd, te wijzigen.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifiekevoorwaarden of bedingen van derden niet door CMC-parts erkend.
CMC-parts garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
Levering
Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
In het kader van de regels van de koop op afstand zal CMC-parts bestellingen minstens binnen de 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is ( door dat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar ), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na de plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
Aan de leveringsplicht van CMC-parts zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door CMC-parts geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod van levering.
Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
Verzendingskosten gratis boven 200 euro, enkel geldig voor Belgie, Nederland en Luxenburg. 
Prijzen
Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant / leveracier tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk - en zetfouten. Voor de gevolgen van druk - en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief 21 % BTW.
Zichttermijn / herroeprecht
Indien er sprake is van een consumentenverkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand ( art.7:5 BW ), heeft de afnemer het recht de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden terug te zenden. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan CMC-parts heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot verzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na de levering schriftelijk melding te maken bij CMC-parts. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde goederen tijdig zijn teruggestuurd, bvb. door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de goederen dient te geschieden in de originele verpakking ( inclusief accessoires en bijbehorende documentatie ) en in nieuwstaat verkerend. Indien de goederen bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze zijn beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt CMC-parts er zorg voor dat binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde goederen komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde goederen en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten.
Privacy policy
Indien u een bestelling plaatst bij CMC-parts, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van CMC-parts. CMC-parts houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
CMC-parts respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
CMC-parts maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
Garantie
CMC-parts garandeert dat de door haar geleverde goederen voldoen aan de eisen van bruikbaarheid,betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverd product.
De garantietermijn van CMC-parts komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. CMC-parts is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschikheid van de goederen voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of toepassing van de goederen.
De afnemer is verplicht de geleverde goederen bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde goederen verkeerd, ondeugdelijk of incompleet zijn, dan dient de afnemer ( alvorens over te gaan tot terugzending aan CMC-parts ) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan CMC-parts. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 1 maand na levering aan CMC-parts schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de goederen dient te geschieden in de originele verpakking ( inclusief accessoires en bijbehorende documentatie ) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en / of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
Indien klachten van de afnemer door CMC-parts gegrond worden geacht, zal CMC-parts naar haar keuze of de geleverde goederen kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van CMC-parts en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel ( naar keuze van CMC-parts tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van CMC-parts gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van CMC-parts voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
CMC-parts is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
Deze garantie geldt niet indien; A) en zolang de afnemer jegens CMC-parts in gebreke is; B) de afnemer de geleverde goederen zelf heeft hersteld en / of bewerkt of door derden heeft laten herstellen en / of bewerken; C) de geleverde goederen aan abnormale omstandigheden zijn blootgested of anderzins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzigingen van CMC-parts en / of gebruiksaanwijziging op/ of in de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
Aanbiedingen
Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door de koper, behoudt CMC-parts zich het recht voor de aanbieding binnen een termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daaraan af te wijken.
Mondelinge toezeggingen verbinden CMC-parts slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
Aanbiedingen van CMC-parts gelden niet automatisch voor nabestellingen.
CMC-parts kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen datde aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
Aanvullingen, wijzigingen en / of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
Overeenkomst
Een overeenkomst tussen CMC-parts en een klant komt tot stand nadat een bestellingsopdracht door CMC-parts op haalbaarheid is beoordeeld.
CMC-parts behoudt zich het recht voor, om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te aanvaarden of uitsluitend onder voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours ( voorafgaande bevestiging van aanwezigheid van de afnemer verreist voor ontvangst van de goederen ) of na vooruitbetaling.
Afbeeldingen en specificaties
Alle afbeeldingen, foto's, tekeningen enz. o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten enz. op de internetsite van CMC-parts gelden slechts bij benedering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Overmacht
CMC-parts is niet aansprakelijk, indien er voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingrn in het internet,storingen in de electriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeielijkheden,werkstakingen,overheidsmaatregelen, vetragingen in de aanvoer, nalatigheid van leveranciers en / of fabrikanten van CMC-parts alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
CMC-parts behoudt zich in het geval van overmacht  het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheelof gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is CMC-parts gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
Indien CMC-parts bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 
Aansprakelijkheid
CMC-parts is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzigingen op / of in de verpakking en / of raadpleeg onze internetsite of contacteer ons.
Eigendomsvoorbehoud
Eigendom van alle door CMC-parts aan de afnemer verkochte en geleverde goederen blijft bij CMC-parts zolang de afnemer de vorderingen van CMC-parts uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van CMC-parts wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boetes, renten en kosten, één en ander zoals bedoeld in art. 3:92 BW.
De door CMC-parts geleverde goederen welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan CMC-parts of een door CMC-parts aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin CMC-parts haar eigendomsrecht wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die goederen aldaar mee te nemen.
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht CMC-parts zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden, daarvan op de hoogte te stellen.
De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan CMC-parts.
Toepasselijk recht / bevoegde handelsrechtbank
Op alle overeenkomsten is het nederlands recht van toepassing.
Van geschillen, voortvloeiend uit een overeenkomst tussen CMC-parts en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Brussel kennis, tenzij CMC-parts er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de vrederechter.

Internationale kopers - let op:

Invoerrechten, lokale verkoopbelastingen en toeslagen zijn niet inbegrepen in de artikelprijs of verzendkosten. Deze kosten zijn de verantwoordelijkheid van de koper.
Neem contact op met het douanekantoor van uw land om te bepalen wat deze extra kosten zijn voordat u koopt.